Odwrócony VAT w postępowaniu o udzielenie zamówienia

20.10.2017
Odwrócony VAT w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Odwrócony VAT w postępowaniu o udzielenie zamówienia  Złożenie oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług rodzi po stronie wykonawcy obowiązek informacyjny, którego naruszenie może skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć…

Więcej...

Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich - w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

20.10.2017
Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich - w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich - w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Sytuację, w której przedłożone przez wykonawcę dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego nie potwierdzają okoliczności, co do których wykonawca powołuje się na podmiot trzeci reguluje art. 22a ust. 6 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem…

Więcej...

Wybór najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie

18.04.2017
Wybór najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie

Przepisy ustawy Pzp przed nowelizacją, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., kumulowały czynności informacyjne zamawiającego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamiał wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie…

Więcej...

Termin związania ofertą – jak obliczyć ?

18.04.2017
Termin związania ofertą – jak obliczyć ?

Maksymalny termin związania ofertą został określony przez ustawodawcę w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż: 1)  30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2)  90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro; 3)  60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona…

Więcej...

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

23.11.2016
Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Dodany w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Pzp przepis art. 29 ust. 3a stanowi, że zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).   Obowiązek wynikający z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie dotyczy postępowań, których przedmiotem są zamówienia na usługi społeczne, których…

Więcej...

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

23.11.2016
Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

Przepis art. 25 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Przepis ten dokonuje również rozróżnienia na oświadczenia i dokumenty „przedmiotowe” – potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz „podmiotowe” – potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.   W postępowaniach prowadzonych przed lipcową nowelizacją ustawy Pzp podział ów nie miał znaczenia dla badania i oceny ofert, bowiem wszystkie dokumenty wykonawcy byli zobowiązani składać wraz z ofertą. Nowelizacja zmieniła ten stan…

Więcej...

Składanie oświadczeń i dokumentów - po nowelizacji pzp

25.10.2016
Składanie oświadczeń i dokumentów - po nowelizacji pzp

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Pzp (art. 26 ust. 6 ustawy Pzp) wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).   Jednocześnie § 10 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający…

Więcej...

Nowelizacja Pzp – duże zmiany w zakresie udostępniania potencjału

10.10.2016
Nowelizacja Pzp – duże zmiany w zakresie udostępniania potencjału

W świetle  art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164) tj. w brzmieniu sprzed nowelizacji, wykonawca mógł polegać na potencjale podmiotu trzeciego i jak się ostatecznie utrwaliło się w orzecznictwie, podmiot ten nie musiał uczestniczyć w realizacji zamówienia jako podwykonawca (wyrok z dnia 10 maja 2013 r., sygn. akt: V Ca 243/13).   Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw uchyla art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, który zostaje zastąpiony dużo obszerniejszym art. 22a znowelizowanej ustawy…

Więcej...

Ocena ofert – procedura odwrócona

15.09.2016
Ocena ofert – procedura odwrócona

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 28 lipca 2016 r. zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Zatem zamawiający może ustalić, że w konkretnym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie oceny ofert w pierwszym kolejności będzie oceniał oferty tylko w zakresie dotyczącym przedmiotu oferty. W konsekwencji takiego założenia…

Więcej...

Zmiana obowiązującej umowy w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

07.07.2016
Zmiana obowiązującej umowy w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z faktem, ze Biuro Legislacyjne Sejmu przesłało do Marszałka Sejmu tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu warto odnieść się do wpływu uchwalonych zmian na obowiązujące umowy zawarte w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.   Dla tak zwanych zamawiających klasycznych (tj. zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym) ustawodawca przewidział możliwość zmiany obowiązującej umowy w art. 19 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych…

Więcej...

Aktualności

26.07.2023
System certyfikacji wykonawców

Kilka dni temu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zamieszczona…

Więcej...

Przydatne informacje

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach UZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453)
tj.: 1 euro = 4.2693 zł