Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

23.11.2016
Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

Przepis art. 25 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Przepis ten dokonuje również rozróżnienia na oświadczenia i dokumenty „przedmiotowe” – potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz „podmiotowe” – potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.   W postępowaniach prowadzonych przed lipcową nowelizacją ustawy Pzp podział ów nie miał znaczenia dla badania i oceny ofert, bowiem wszystkie dokumenty wykonawcy byli zobowiązani składać wraz z ofertą. Nowelizacja zmieniła ten stan…

Więcej...

Składanie oświadczeń i dokumentów - po nowelizacji pzp

25.10.2016
Składanie oświadczeń i dokumentów - po nowelizacji pzp

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Pzp (art. 26 ust. 6 ustawy Pzp) wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).   Jednocześnie § 10 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający…

Więcej...

Nowelizacja Pzp – duże zmiany w zakresie udostępniania potencjału

10.10.2016
Nowelizacja Pzp – duże zmiany w zakresie udostępniania potencjału

W świetle  art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164) tj. w brzmieniu sprzed nowelizacji, wykonawca mógł polegać na potencjale podmiotu trzeciego i jak się ostatecznie utrwaliło się w orzecznictwie, podmiot ten nie musiał uczestniczyć w realizacji zamówienia jako podwykonawca (wyrok z dnia 10 maja 2013 r., sygn. akt: V Ca 243/13).   Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw uchyla art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, który zostaje zastąpiony dużo obszerniejszym art. 22a znowelizowanej ustawy…

Więcej...

Ocena ofert – procedura odwrócona

15.09.2016
Ocena ofert – procedura odwrócona

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 28 lipca 2016 r. zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Zatem zamawiający może ustalić, że w konkretnym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie oceny ofert w pierwszym kolejności będzie oceniał oferty tylko w zakresie dotyczącym przedmiotu oferty. W konsekwencji takiego założenia…

Więcej...

Zmiana obowiązującej umowy w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

07.07.2016
Zmiana obowiązującej umowy w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z faktem, ze Biuro Legislacyjne Sejmu przesłało do Marszałka Sejmu tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu warto odnieść się do wpływu uchwalonych zmian na obowiązujące umowy zawarte w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.   Dla tak zwanych zamawiających klasycznych (tj. zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym) ustawodawca przewidział możliwość zmiany obowiązującej umowy w art. 19 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych…

Więcej...

Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy

26.05.2015
Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy

Uchybienia w dotychczasowej działalności wykonawcy, powodujące wątpliwości co do rzetelności czy kwalifikacji mogą być podstawą do dokonania jego negatywnej weryfikacji, a w konsekwencji wyłączenia wykonawcy z postępowania.

Więcej...

Aktualności

22.09.2022
Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji

Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji W…

Więcej...

Przydatne informacje

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach UZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453)
tj.: 1 euro = 4.2693 zł