Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji

22.09.2022
Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji

Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji W dniu 15 września 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ustawa zmienia przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie waloryzacji i zmian umów w sprawie zamówienia publicznego (również w już zawartych kontraktach). Obecnie prace nad ustawą trwają w Senacie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze, na tą chwilę planowane, zmiany dotyczące rynku zamówień publicznych. Klauzule waloryzacyjne Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający w umowie musi przewidzieć klauzule waloryzacyjne w przypadku umów na roboty budowlane i…

Więcej...

Wojna w Ukrainie a modyfikacja praw i obowiązków stron zamówienia publicznego – czy możliwa jest zmiana umowy?

30.03.2022
Wojna w Ukrainie a modyfikacja praw i obowiązków stron zamówienia publicznego – czy możliwa jest zmiana umowy?

Wydarzenia mające miejsce za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej mają istotny wpływ na rynek krajowych zamówień publicznych. Skutkami konfliktu zbrojnego na skalę niespotykaną w tej części Europy od wielu lat, są zdarzenia takie jak m. in. przerwanie łańcuchów dostaw, problemy kadrowe wykonawców, wzrost cen towarów i usług, czy też brak dostępności podwykonawców. Uczestnicy rynku zamówień publicznych, po pandemii COVID-19, mierzą się zatem z kolejnymi problemami mogącymi zachwiać ich pozycję. Czy w obliczu obecnej sytuacji możliwe jest dokonanie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego? Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie możliwych kierunków zmiany stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego…

Więcej...

Umowy w sprawie zamówienia publicznego po 1 stycznia 2021 r. – w jakich przypadkach stosujemy nowe zasady? O przepisach przejściowych.

04.01.2021
Umowy w sprawie zamówienia publicznego po 1 stycznia 2021 r. – w jakich przypadkach stosujemy nowe zasady? O przepisach przejściowych.

Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), dalej: „Nowe PZP”. Wielu uczestników rynku zamówień publicznych zastanawia się, czy po 1 stycznia 2021 r., w odniesieniu do umów, powinni stosować nowe zasady, czy też właściwe będą regulacje dotychczasowe, określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), dalej: „PZP”. W jaki sposób rozstrzygnąć te wątpliwości? Umowy po 1 stycznia 2021 r. – które przepisy stosować? Kluczowym przepisem dla ustalenia przepisów właściwych, które powinny znaleźć zastosowanie…

Więcej...

PODSUMOWANIE PRAC NAD NOWYM PZP

08.12.2020
PODSUMOWANIE PRAC NAD NOWYM PZP

PODSUMOWANIE PRAC NAD NOWYM PZP           (stan na 3 grudnia 2020 r.)   Informacje prasowe dotyczące wejścia w życie Nowego PZP:   Dnia 3 grudnia 2020 r. Senat uchwalił bez poprawek ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nie przewiduje wydłużenia vacatio legis dla Nowego PZP. Tym samym Senat nie zgłosił poprawki dotyczącej przesunięcia terminu wejścia w życie Nowego PZP, tak jak miało to miejsce w sejmie (pkt 4 poniżej):   Źródło: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/senat-przyjal-ustawe-bez-poprawek/senat-przyjal-ustawe-bez-poprawek   Dnia 30 listopada 2020 r. Wicepremier…

Więcej...

Jak w dobie pandemii koronawirusa uzyskać dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia nie wychodząc z domu?

21.04.2020
Jak w dobie pandemii koronawirusa uzyskać dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia nie wychodząc z domu?

Stan epidemii, który obowiązuje w Polsce w związku z pandemią koronawirusa wpływa na wiele obszarów działalności, w tym na udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych. Z uwagi na znaczące ryzyko rozpowszechniania się koronawirusa wprowadzono rozmaite obostrzenia, a wiele urzędów i sądów pracuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu. Tymczasem postępowania o udzielenie zamówień publicznych w dalszym ciągu są przeprowadzane. W przypadku tych prowadzonych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. o wartości przekraczającej „progi unijne”, w których pełna komunikacja elektroniczna jest obowiązkowa lub krajowych o wartości poniżej progów unijnych o ile zamawiający, pomimo braku takiego obowiązku, zdecyduje się na przeprowadzenie postępowania w oparciu…

Więcej...

ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA WOBEC ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

31.03.2020
ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA  WOBEC ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Rozprzestrzeniające się zagrożenie epidemiologiczne związane z chorobą COVID-19 zmusiło do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucji publicznych, jak i przedsiębiorców. Powyższe nie pozostało bez wpływu również na rynek zamówień publicznych. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, dalej zwanej: „specustawą”) w obecnym brzmieniu zawiera szczątkowe rozwiązania odnoszące się kwestii zamówień publicznych. W najbliższych dniach ma natomiast wejść w życie nowelizacja ww. specustawy w postaci tzw. „Tarczy antykryzysowej” przewidująca również regulacje dotyczące zmiany terminów…

Więcej...

Obowiązek wezwania do przedstawienia wyjaśnienia treści złożonej przez wykonawcę oferty i zbadania zasadności poprawienia innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przed odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

05.11.2019
Obowiązek wezwania do przedstawienia wyjaśnienia treści złożonej przez wykonawcę oferty i zbadania zasadności poprawienia innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przed odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Obowiązek wezwania do przedstawienia wyjaśnienia treści złożonej przez wykonawcę oferty i zbadania zasadności poprawienia innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przed odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przeprowadzający postępowania o udzielenie zamówienia publicznego częstokroć spotykają się z wątpliwościami, czy oferty złożone w postępowaniu odpowiadają pod względem merytorycznym i formalnym postanowieniom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wątpliwości związane są nie tylko ze zgodnością zaoferowanego przedmiotu dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami postawionymi w opisie przedmiot zamówienia, ale mogą również dotyczyć sposobu obliczenia ceny, zgodności oferty z przepisami ustawy Pzp i ustawy o zwalczaniu…

Więcej...

Różnica między dysponowaniem pośrednim a bezpośrednim

08.10.2019
Różnica między dysponowaniem pośrednim a bezpośrednim

Różnica między dysponowaniem pośrednim a bezpośrednim W praktyce często zdarza się, że wykonawcy, składając na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego (w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), błędnie określając podstawę dysponowania daną osobą. Wskazują  np.: „umowa zlecenie - dysponowanie pośrednie”, nie przedkładając przy tym zobowiązania podmiotu trzeciego lub JEDZ albo „umowa zlecenie - dysponowanie bezpośrednie” równocześnie składając zobowiązanie…

Więcej...

RODO w zamówieniach publicznych po nowelizacji z 4 maja 2019 r.

01.10.2019
RODO w zamówieniach publicznych po nowelizacji z 4 maja 2019 r.

RODO w zamówieniach publicznych po nowelizacji z 4 maja 2019 r.  W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Regulacja ta zmieniła przepisy 162 ustaw, w tym również ustawy Pzp. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, biorąc pod uwagę postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, a co…

Więcej...

Dokumenty potwierdzające niekaralność mieszkańców Wielkiej Brytanii

18.09.2019
Dokumenty potwierdzające niekaralność mieszkańców Wielkiej Brytanii

Dokumenty potwierdzające niekaralność mieszkańców Wielkiej Brytanii W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bierze udział wiele podmiotów zagranicznych bądź wykonawców, których członkowie organów zarządzających, nadzorczych albo inne osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz ust. 5 i 6 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania za granicą. Pomimo coraz większego stopnia harmonizacji regulacji na terenie UE, w praktyce wciąż występują problemy z zebraniem właściwej dokumentacji potwierdzającej brak podstaw wykluczenia i jej należytą oceną. Systemy prawne w poszczególnych państwach różnią się – czasem ten czyn zabroniony, który w polskim kodeksie karnym stanowi przestępstwo, w innym kraju jest…

Więcej...

Aktualności

22.09.2022
Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji

Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji W…

Więcej...

Przydatne informacje

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach UZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453)
tj.: 1 euro = 4.2693 zł