Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach – podsumowanie podstawowych informacji i przydatne linki

27.02.2024
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach – podsumowanie podstawowych informacji i przydatne linki

Zbliża się 1 marca 2024 r. Tego dnia upływa termin na złożenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Przygotowanie rocznego sprawozdania jest jednym z obowiązków zamawiających, który został opisany w art. 82 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j.), dalej jako: „PZP”. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje związane z przekazaniem tego dokumentu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, a także przydatne linki, pod którymi można znaleźć wskazówki co do wypełniania rocznego sprawozdania. Gdzie znaleźć wzór sprawozdania? Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach dostępne jest za pośrednictwem platformy https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Po zalogowaniu…

Więcej...

Czy istotne zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą wymagały podpisania aneksów?

17.02.2024
Czy istotne zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą wymagały podpisania aneksów?

Dnia 7 grudnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dalej również jako: „TSUE”, wydał wyrok w połączonych sprawach o sygn. akt: C-441/22 oraz C-443/22. Rozpatrywany przez TSUE przypadek dotyczył istotnej zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sentencji tego orzeczenia Trybunał stwierdził, że: „Artykuł 72 ust. 1 lit. e) i ust. 4 lit. a) i b) dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, zmienionej rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2365 z dnia 18 grudnia 2017 r., należy interpretować w ten sposób, że: do celów zakwalifikowania modyfikacji umowy w sprawie zamówienia publicznego jako „istotnej” w rozumieniu tego przepisu strony umowy nie muszą podpisywać pisemnego porozumienia mającego za przedmiot…

Więcej...

System certyfikacji wykonawców

26.07.2023
System certyfikacji wykonawców

Kilka dni temu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zamieszczona została informacja o planach wprowadzenia przez rząd certyfikacji wykonawców. Wprowadzenie powyższej instytucji do systemu zamówień publicznych ma na celu zmniejszenie formalności wymaganych od wykonawców na etapie udziału w postępowaniach o udzielenie klasycznych zamówień publicznych. Instytucja certyfikacji ma w założeniu wzmocnienie potencjału ekonomicznego wykonawców, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz otworzenie rynku zamówień publicznych na MŚP. System certyfikacja wykonawców zakłada zmniejszenie ilości dokumentów, jakie wykonawcy będą mieli obowiązek złożyć w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu uczynienia zadość przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i postanowieniom Specyfikacji…

Więcej...

Wybrane obowiązki zamawiających - PZP

20.04.2023
Wybrane obowiązki zamawiających - PZP

Wybrane obowiązki zamawiających, które mogą mieć wpływ na sytuację wykonawców w świetle ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 j.t., dalej jako: „PZP”): Obowiązek sporządzenia analizy potrzeb i wymagań (art. 83 PZP) sporządzenie analizy potrzeb i wymagań jest obowiązkowe w przypadku postępowań o wartości równej lub wyższej niż progi unijne (w tym w przypadku zamówień na usługi społeczne, jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro). Nie ma obowiązku sporządzania analizy potrzeb i wymagań w przypadku udzielania zamówień sektorowych (art. 362 pkt 1 PZP)…

Więcej...

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA W WYJAŚNIENIACH CENY

11.04.2023
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA W WYJAŚNIENIACH CENY

Zastrzeganie jako tajemnica przedsiębiorstwa informacji zawartych w dokumentach składających się na ofertę czy dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi powszechną praktykę. Uczestnicy postępowania dokonują zastrzeżenia informacji wynikających ze składanych przez nich dokumentów w celu uniknięcia ujawnienia danych wrażliwych wobec wykonawców konkurencyjnych oraz utracenia dotychczas wypracowanej przewagi konkurencyjnej na rynku podobnych zamówień. Pod warunkiem spełnienia odpowiednich przesłanek tajemnicą przedsiębiorstwa można również objąć informacje zawarte w wyjaśnieniach ceny.   Zastrzeżenie określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11…

Więcej...

KLAUZULE UMOWNE DOTYCZĄCE UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE W AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

08.03.2023
KLAUZULE UMOWNE DOTYCZĄCE UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE  W AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KLAUZULE UMOWNE DOTYCZĄCE UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE W AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   W przepisach ustawy Pzp, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. doszło nie tylko do rozszerzenia katalogu obowiązkowych klauzul umownych, ale również (przynajmniej w teorii) do wyrównania praw oraz obowiązków wykonawców i zamawiających wynikających za zawartych umów o realizację zamówienia publicznego.   Dotychczas, mimo obowiązywania swobody umów, to zamawiający, jako gospodarz postępowania, miał istotny wpływ na treść przyszłej umowy, w szczególności w zakresie przebiegu realizacji zamówienia. Obecnie obowiązująca ustawa Pzp ma na celu ukrócenie praktyki wprowadzania skrajnie niekorzystnych dla wykonawców postanowień umownych,…

Więcej...

Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2023 roku

02.01.2023
Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2023 roku

Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2023 roku   Wysokość progów dla stosowania poszczególnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma kluczowe znaczenie dla udzielania odpowiednich rodzajów zamówień publicznych na podstawie powyższej ustawy. Przyporządkowanie wartości zamówienia (tj. całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością) do odpowiedniego progu stosowania przepisów ustawy Pzp będzie miało znaczenie nie tylko dla regulacji jakie będą stosowanie przy udzieleniu konkretnego zamówienia ale również może mieć poważne konsekwencje dla ważności przyszłej umowy o realizację zamówienia publicznego, jak również wpływać na odpowiedzialność zamawiającego (oraz osób prowadzących postępowania) z tytułu zastosowania nieodpowiedniego…

Więcej...

Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji

22.09.2022
Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji

Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji W dniu 15 września 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ustawa zmienia przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie waloryzacji i zmian umów w sprawie zamówienia publicznego (również w już zawartych kontraktach). Obecnie prace nad ustawą trwają w Senacie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze, na tą chwilę planowane, zmiany dotyczące rynku zamówień publicznych. Klauzule waloryzacyjne Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający w umowie musi przewidzieć klauzule waloryzacyjne w przypadku umów na roboty budowlane i…

Więcej...

Wojna w Ukrainie a modyfikacja praw i obowiązków stron zamówienia publicznego – czy możliwa jest zmiana umowy?

30.03.2022
Wojna w Ukrainie a modyfikacja praw i obowiązków stron zamówienia publicznego – czy możliwa jest zmiana umowy?

Wydarzenia mające miejsce za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej mają istotny wpływ na rynek krajowych zamówień publicznych. Skutkami konfliktu zbrojnego na skalę niespotykaną w tej części Europy od wielu lat, są zdarzenia takie jak m. in. przerwanie łańcuchów dostaw, problemy kadrowe wykonawców, wzrost cen towarów i usług, czy też brak dostępności podwykonawców. Uczestnicy rynku zamówień publicznych, po pandemii COVID-19, mierzą się zatem z kolejnymi problemami mogącymi zachwiać ich pozycję. Czy w obliczu obecnej sytuacji możliwe jest dokonanie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego? Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie możliwych kierunków zmiany stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego…

Więcej...

Umowy w sprawie zamówienia publicznego po 1 stycznia 2021 r. – w jakich przypadkach stosujemy nowe zasady? O przepisach przejściowych.

04.01.2021
Umowy w sprawie zamówienia publicznego po 1 stycznia 2021 r. – w jakich przypadkach stosujemy nowe zasady? O przepisach przejściowych.

Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), dalej: „Nowe PZP”. Wielu uczestników rynku zamówień publicznych zastanawia się, czy po 1 stycznia 2021 r., w odniesieniu do umów, powinni stosować nowe zasady, czy też właściwe będą regulacje dotychczasowe, określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), dalej: „PZP”. W jaki sposób rozstrzygnąć te wątpliwości? Umowy po 1 stycznia 2021 r. – które przepisy stosować? Kluczowym przepisem dla ustalenia przepisów właściwych, które powinny znaleźć zastosowanie…

Więcej...

Przydatne informacje

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach BZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

1 EUR =   4,6371 PLN

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2023 poz. 1344)
tj.: 1 euro = 4,6371 zł