KLAUZULE UMOWNE DOTYCZĄCE UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE W AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

08.03.2023
KLAUZULE UMOWNE DOTYCZĄCE UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE  W AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KLAUZULE UMOWNE DOTYCZĄCE UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE W AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   W przepisach ustawy Pzp, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. doszło nie tylko do rozszerzenia katalogu obowiązkowych klauzul umownych, ale również (przynajmniej w teorii) do wyrównania praw oraz obowiązków wykonawców i zamawiających wynikających za zawartych umów o realizację zamówienia publicznego.   Dotychczas, mimo obowiązywania swobody umów, to zamawiający, jako gospodarz postępowania, miał istotny wpływ na treść przyszłej umowy, w szczególności w zakresie przebiegu realizacji zamówienia. Obecnie obowiązująca ustawa Pzp ma na celu ukrócenie praktyki wprowadzania skrajnie niekorzystnych dla wykonawców postanowień umownych,…

Więcej...

Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2023 roku

02.01.2023
Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2023 roku

Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2023 roku   Wysokość progów dla stosowania poszczególnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma kluczowe znaczenie dla udzielania odpowiednich rodzajów zamówień publicznych na podstawie powyższej ustawy. Przyporządkowanie wartości zamówienia (tj. całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością) do odpowiedniego progu stosowania przepisów ustawy Pzp będzie miało znaczenie nie tylko dla regulacji jakie będą stosowanie przy udzieleniu konkretnego zamówienia ale również może mieć poważne konsekwencje dla ważności przyszłej umowy o realizację zamówienia publicznego, jak również wpływać na odpowiedzialność zamawiającego (oraz osób prowadzących postępowania) z tytułu zastosowania nieodpowiedniego…

Więcej...

Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji

22.09.2022
Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji

Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji W dniu 15 września 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ustawa zmienia przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie waloryzacji i zmian umów w sprawie zamówienia publicznego (również w już zawartych kontraktach). Obecnie prace nad ustawą trwają w Senacie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze, na tą chwilę planowane, zmiany dotyczące rynku zamówień publicznych. Klauzule waloryzacyjne Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający w umowie musi przewidzieć klauzule waloryzacyjne w przypadku umów na roboty budowlane i…

Więcej...

Wojna w Ukrainie a modyfikacja praw i obowiązków stron zamówienia publicznego – czy możliwa jest zmiana umowy?

30.03.2022
Wojna w Ukrainie a modyfikacja praw i obowiązków stron zamówienia publicznego – czy możliwa jest zmiana umowy?

Wydarzenia mające miejsce za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej mają istotny wpływ na rynek krajowych zamówień publicznych. Skutkami konfliktu zbrojnego na skalę niespotykaną w tej części Europy od wielu lat, są zdarzenia takie jak m. in. przerwanie łańcuchów dostaw, problemy kadrowe wykonawców, wzrost cen towarów i usług, czy też brak dostępności podwykonawców. Uczestnicy rynku zamówień publicznych, po pandemii COVID-19, mierzą się zatem z kolejnymi problemami mogącymi zachwiać ich pozycję. Czy w obliczu obecnej sytuacji możliwe jest dokonanie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego? Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie możliwych kierunków zmiany stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego…

Więcej...

Umowy w sprawie zamówienia publicznego po 1 stycznia 2021 r. – w jakich przypadkach stosujemy nowe zasady? O przepisach przejściowych.

04.01.2021
Umowy w sprawie zamówienia publicznego po 1 stycznia 2021 r. – w jakich przypadkach stosujemy nowe zasady? O przepisach przejściowych.

Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), dalej: „Nowe PZP”. Wielu uczestników rynku zamówień publicznych zastanawia się, czy po 1 stycznia 2021 r., w odniesieniu do umów, powinni stosować nowe zasady, czy też właściwe będą regulacje dotychczasowe, określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), dalej: „PZP”. W jaki sposób rozstrzygnąć te wątpliwości? Umowy po 1 stycznia 2021 r. – które przepisy stosować? Kluczowym przepisem dla ustalenia przepisów właściwych, które powinny znaleźć zastosowanie…

Więcej...

PODSUMOWANIE PRAC NAD NOWYM PZP

08.12.2020
PODSUMOWANIE PRAC NAD NOWYM PZP

PODSUMOWANIE PRAC NAD NOWYM PZP           (stan na 3 grudnia 2020 r.)   Informacje prasowe dotyczące wejścia w życie Nowego PZP:   Dnia 3 grudnia 2020 r. Senat uchwalił bez poprawek ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nie przewiduje wydłużenia vacatio legis dla Nowego PZP. Tym samym Senat nie zgłosił poprawki dotyczącej przesunięcia terminu wejścia w życie Nowego PZP, tak jak miało to miejsce w sejmie (pkt 4 poniżej):   Źródło: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/senat-przyjal-ustawe-bez-poprawek/senat-przyjal-ustawe-bez-poprawek   Dnia 30 listopada 2020 r. Wicepremier…

Więcej...

Jak w dobie pandemii koronawirusa uzyskać dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia nie wychodząc z domu?

21.04.2020
Jak w dobie pandemii koronawirusa uzyskać dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia nie wychodząc z domu?

Stan epidemii, który obowiązuje w Polsce w związku z pandemią koronawirusa wpływa na wiele obszarów działalności, w tym na udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych. Z uwagi na znaczące ryzyko rozpowszechniania się koronawirusa wprowadzono rozmaite obostrzenia, a wiele urzędów i sądów pracuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu. Tymczasem postępowania o udzielenie zamówień publicznych w dalszym ciągu są przeprowadzane. W przypadku tych prowadzonych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. o wartości przekraczającej „progi unijne”, w których pełna komunikacja elektroniczna jest obowiązkowa lub krajowych o wartości poniżej progów unijnych o ile zamawiający, pomimo braku takiego obowiązku, zdecyduje się na przeprowadzenie postępowania w oparciu…

Więcej...

ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA WOBEC ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

31.03.2020
ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA  WOBEC ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Rozprzestrzeniające się zagrożenie epidemiologiczne związane z chorobą COVID-19 zmusiło do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucji publicznych, jak i przedsiębiorców. Powyższe nie pozostało bez wpływu również na rynek zamówień publicznych. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, dalej zwanej: „specustawą”) w obecnym brzmieniu zawiera szczątkowe rozwiązania odnoszące się kwestii zamówień publicznych. W najbliższych dniach ma natomiast wejść w życie nowelizacja ww. specustawy w postaci tzw. „Tarczy antykryzysowej” przewidująca również regulacje dotyczące zmiany terminów…

Więcej...

Obowiązek wezwania do przedstawienia wyjaśnienia treści złożonej przez wykonawcę oferty i zbadania zasadności poprawienia innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przed odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

05.11.2019
Obowiązek wezwania do przedstawienia wyjaśnienia treści złożonej przez wykonawcę oferty i zbadania zasadności poprawienia innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przed odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Obowiązek wezwania do przedstawienia wyjaśnienia treści złożonej przez wykonawcę oferty i zbadania zasadności poprawienia innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przed odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przeprowadzający postępowania o udzielenie zamówienia publicznego częstokroć spotykają się z wątpliwościami, czy oferty złożone w postępowaniu odpowiadają pod względem merytorycznym i formalnym postanowieniom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wątpliwości związane są nie tylko ze zgodnością zaoferowanego przedmiotu dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami postawionymi w opisie przedmiot zamówienia, ale mogą również dotyczyć sposobu obliczenia ceny, zgodności oferty z przepisami ustawy Pzp i ustawy o zwalczaniu…

Więcej...

Różnica między dysponowaniem pośrednim a bezpośrednim

08.10.2019
Różnica między dysponowaniem pośrednim a bezpośrednim

Różnica między dysponowaniem pośrednim a bezpośrednim W praktyce często zdarza się, że wykonawcy, składając na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego (w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), błędnie określając podstawę dysponowania daną osobą. Wskazują  np.: „umowa zlecenie - dysponowanie pośrednie”, nie przedkładając przy tym zobowiązania podmiotu trzeciego lub JEDZ albo „umowa zlecenie - dysponowanie bezpośrednie” równocześnie składając zobowiązanie…

Więcej...

Przydatne informacje

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach UZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453)
tj.: 1 euro = 4.2693 zł