Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2023 roku

02.01.2023

Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2023 roku

 

Wysokość progów dla stosowania poszczególnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma kluczowe znaczenie dla udzielania odpowiednich rodzajów zamówień publicznych na podstawie powyższej ustawy.

Przyporządkowanie wartości zamówienia (tj. całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością) do odpowiedniego progu stosowania przepisów ustawy Pzp będzie miało znaczenie nie tylko dla regulacji jakie będą stosowanie przy udzieleniu konkretnego zamówienia ale również może mieć poważne konsekwencje dla ważności przyszłej umowy o realizację zamówienia publicznego, jak również wpływać na odpowiedzialność zamawiającego (oraz osób prowadzących postępowania) z tytułu zastosowania nieodpowiedniego trybu udzielenia zamówienia publicznego.

Należy zwrócić uwagę, że progi kwotowe stosowania odpowiednich przepisów ustawy Pzp, w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi ustalone w rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej podlegają cyklicznej aktualizacji (co 2 lata) w celu zachowani ich adekwatności względem realiów rynkowych.

Pierwszym istotnym progiem uregulowanym w obowiązujących przepisach prawa jest próg stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym dla zamówień o wartości równiej lub wyższej od wskazanej kwoty powstaje obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp. Osiągnięcie lub przekroczenie powyższego progu przez wartość zamówienia oznacza obowiązek przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów Pzp.

Dla zamówień klasycznych próg stosowania ustawy został uregulowany w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wynosi 130.000,00 zł netto (należy nadmienić, że obliczając wartość zamówienia, nie uwzględnia się podatku VAT), którego zmiana wiązałaby się ze zmianą ustawy Pzp. Natomiast progi stosowania ustawy Pzp dla zamówień sektorowych stanowią progi unijne, podlegające cyklicznej zmianie na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej.

Od progu stosowania ustawy Pzp należy zatem w przypadku większości zamówień odróżnić tzw. progi unijne, których przekroczenie przez wartość zamówienia powoduje zastosowanie innych, nieco bardziej sformalizowanych procedur udzielana zamówień publicznych wynikających z ustawy Pzp. Progi unijne są ustalane w sposób odmienny nie tylko w zależności od rodzaju zamówienia (dostawy, usługi i roboty budowlane) ale również ze względu na charakter udzielanego zamówienia (klasyczne dla zamawiających na poziomie centralnym czy na poziomie samorządowym, sektorowych, zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi).

W 2023 roku będą nadal będą obowiązywały progi opublikowane dnia 11.11.2021 r. w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) z 10 listopada 2021 r. o numerach 2021/1950, 2021/1952 oraz 2021/1953. Pełne zestawienie wartości poszczególnych progów zostało zaprezentowane w tabeli poniżej tekstu.

Należy również zwrócić uwagę, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 3457 z 11 listopada 2021 r. opublikowany został komunikat Komisji Europejskiej nr 2021/C 457/01 określający równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE. Z treści komunikatu wynika przelicznik na euro walut krajowych innych niż euro, w celu określenia kwot progowych, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

 

 

W roku 2023 przelicznik złotówki na euro wynosi 4,4536 PLN.

 

 

 

 

Poniżej zamieszczona została tabela prezentująca aktualnie obowiązujące progi unijne w zależności od rodzaju i charakteru zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia

Progi obowiązujące w 2023 roku (w EUR) Kurs Euro w zamówieniach publicznych obowiązujący w 2023 roku Progi obowiązujące w 2023 roku (w PLN)
Progi unijne dla zamawiających klasycznych
roboty budowlane  €                  5 382 000,00 4,4536 23 969 275,00 zł
dostawy i usługi – zamawiający centralny  €                     140 000,00 623 504,00 zł
dostawy i usługi – zamawiający samorządowy  €                     215 000,00 957 524,00 zł
usługi społeczne i inne szczególne  €                     750 000,00 3 340 200,00 zł
Progi unijne dla zamawiających sektorowych
roboty budowlane  €                  5 382 000,00 4,4536 23 969 275,00 zł
dostawy i usługi  €                     431 000,00 1 919 502,00 zł
usługi społeczne i inne szczególne  €                  1 000 000,00 4 453 600,00 zł

 

 

Opracował: Damian Petz – radca prawny

Przydatne informacje

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach BZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

1 EUR =   4,6371 PLN

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2023 poz. 1344)
tj.: 1 euro = 4,6371 zł