Jak w dobie pandemii koronawirusa uzyskać dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia nie wychodząc z domu?

21.04.2020
Jak w dobie pandemii koronawirusa uzyskać dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia nie wychodząc z domu?

Stan epidemii, który obowiązuje w Polsce w związku z pandemią koronawirusa wpływa na wiele obszarów działalności, w tym na udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych. Z uwagi na znaczące ryzyko rozpowszechniania się koronawirusa wprowadzono rozmaite obostrzenia, a wiele urzędów i sądów pracuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu. Tymczasem postępowania o udzielenie zamówień publicznych w dalszym ciągu są przeprowadzane. W przypadku tych prowadzonych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. o wartości przekraczającej „progi unijne”, w których pełna komunikacja elektroniczna jest obowiązkowa lub krajowych o wartości poniżej progów unijnych o ile zamawiający, pomimo braku takiego obowiązku, zdecyduje się na przeprowadzenie postępowania w oparciu…

Więcej...

ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA WOBEC ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

31.03.2020
ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA  WOBEC ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Rozprzestrzeniające się zagrożenie epidemiologiczne związane z chorobą COVID-19 zmusiło do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucji publicznych, jak i przedsiębiorców. Powyższe nie pozostało bez wpływu również na rynek zamówień publicznych. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, dalej zwanej: „specustawą”) w obecnym brzmieniu zawiera szczątkowe rozwiązania odnoszące się kwestii zamówień publicznych. W najbliższych dniach ma natomiast wejść w życie nowelizacja ww. specustawy w postaci tzw. „Tarczy antykryzysowej” przewidująca również regulacje dotyczące zmiany terminów…

Więcej...

Obowiązek wezwania do przedstawienia wyjaśnienia treści złożonej przez wykonawcę oferty i zbadania zasadności poprawienia innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przed odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

05.11.2019
Obowiązek wezwania do przedstawienia wyjaśnienia treści złożonej przez wykonawcę oferty i zbadania zasadności poprawienia innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przed odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Obowiązek wezwania do przedstawienia wyjaśnienia treści złożonej przez wykonawcę oferty i zbadania zasadności poprawienia innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przed odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przeprowadzający postępowania o udzielenie zamówienia publicznego częstokroć spotykają się z wątpliwościami, czy oferty złożone w postępowaniu odpowiadają pod względem merytorycznym i formalnym postanowieniom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wątpliwości związane są nie tylko ze zgodnością zaoferowanego przedmiotu dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami postawionymi w opisie przedmiot zamówienia, ale mogą również dotyczyć sposobu obliczenia ceny, zgodności oferty z przepisami ustawy Pzp i ustawy o zwalczaniu…

Więcej...

Różnica między dysponowaniem pośrednim a bezpośrednim

08.10.2019
Różnica między dysponowaniem pośrednim a bezpośrednim

Różnica między dysponowaniem pośrednim a bezpośrednim W praktyce często zdarza się, że wykonawcy, składając na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego (w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), błędnie określając podstawę dysponowania daną osobą. Wskazują  np.: „umowa zlecenie - dysponowanie pośrednie”, nie przedkładając przy tym zobowiązania podmiotu trzeciego lub JEDZ albo „umowa zlecenie - dysponowanie bezpośrednie” równocześnie składając zobowiązanie…

Więcej...

RODO w zamówieniach publicznych po nowelizacji z 4 maja 2019 r.

01.10.2019
RODO w zamówieniach publicznych po nowelizacji z 4 maja 2019 r.

RODO w zamówieniach publicznych po nowelizacji z 4 maja 2019 r.  W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Regulacja ta zmieniła przepisy 162 ustaw, w tym również ustawy Pzp. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, biorąc pod uwagę postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, a co…

Więcej...

Dokumenty potwierdzające niekaralność mieszkańców Wielkiej Brytanii

18.09.2019
Dokumenty potwierdzające niekaralność mieszkańców Wielkiej Brytanii

Dokumenty potwierdzające niekaralność mieszkańców Wielkiej Brytanii W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bierze udział wiele podmiotów zagranicznych bądź wykonawców, których członkowie organów zarządzających, nadzorczych albo inne osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz ust. 5 i 6 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania za granicą. Pomimo coraz większego stopnia harmonizacji regulacji na terenie UE, w praktyce wciąż występują problemy z zebraniem właściwej dokumentacji potwierdzającej brak podstaw wykluczenia i jej należytą oceną. Systemy prawne w poszczególnych państwach różnią się – czasem ten czyn zabroniony, który w polskim kodeksie karnym stanowi przestępstwo, w innym kraju jest…

Więcej...

Forma dokumentów potwierdzających niekaralność podmiotów zagranicznych

11.09.2019
Forma dokumentów potwierdzających niekaralność podmiotów zagranicznych

Forma dokumentów potwierdzających niekaralność podmiotów zagranicznych W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bierze udział wiele podmiotów zagranicznych bądź wykonawców, których członkowie organów zarządzających, nadzorczych albo inne osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz ust. 5 i 6 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania za granicą. Tak jak wskazano w jednym z poprzednich wpisów, pomimo coraz większego stopnia harmonizacji regulacji na terenie UE, w praktyce wciąż występują problemy z zebraniem właściwej dokumentacji potwierdzającej brak podstaw wykluczenia i jej należytą oceną. Systemy prawne w poszczególnych państwach różnią się – czasem ten sam czyn zabroniony, który w polskim kodeksie…

Więcej...

Czy oferta, w której wykonawca w kilku pozycjach kosztorysu ofertowego wskazał wartość „0 zł” podlega odrzuceniu?

05.09.2019
Czy oferta, w której wykonawca w kilku pozycjach kosztorysu ofertowego wskazał wartość „0 zł” podlega odrzuceniu?

Czy oferta, w której wykonawca w kilku pozycjach kosztorysu ofertowego wskazał wartość „0 zł” podlega odrzuceniu? Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi następująco: „nie zawsze”. Przesądzające znaczenie w tym zakresie mają postanowienia SIWZ i to nawet w przypadku, gdy zamawiający zastrzegł, że kosztorys ofertowy nie ma charakteru pomocniczego. W sprawie, w której Kancelaria reprezentowała jednego z klientów, Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła argumentację przedstawioną przez zespół Kancelarii (sprawa o sygn. KIO 259/19). Klient w kosztorysie ofertowym zawierającym kilkaset pozycji, w kliku z nich wskazał informację „0 zł” wraz z opisem „cena została ujęta w innej pozycji”. Inny wykonawca, kwestionując czynność wyboru oferty…

Więcej...

Problemy techniczne ze składaniem ofert/wniosków jako konsekwencja chaosu w elektronizacji

30.05.2019
Problemy techniczne ze składaniem ofert/wniosków jako konsekwencja chaosu w elektronizacji

Coraz częściej w postępowaniach prowadzonych w sposób elektroniczny dochodzi do wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających wykonawcom skuteczne przesłanie ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu. Dość powszechnie formułowane są krytyczne uwagi zarówno w stosunku do udostępnionego przez UZP MiniPortalu, jak i komercyjnych platform zakupowych. Skutki niemożności złożenia oferty/wniosku są ważkie i mogą skutecznie pozbawić wykonawcy szansy na uzyskanie zamówienia. Kto ponosi winę za zaistnienie takiej sytuacji? Kwestia odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie narzędzi i urządzeń do elektronicznej komunikacji była przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z dnia 14 stycznia 2019 r. o sygn. KIO 2671/18, a także w wyroku z dnia…

Więcej...

Skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – problemy praktyczne

01.04.2019
Skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – problemy praktyczne

Poprzedni wpis na stronie Kancelarii został zamieszczony w czasie, gdy nie było znane uzasadnienie wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r. (KIO 2611/18), który jako pierwszy wydany w takiej sprawie,  wywołał gorące dyskusje. Rozstrzygnięto w nim bowiem, że oferta pisemna podpisana odręcznie przez osobę uprawnioną, a następnie zeskanowana do pliku pdf i podpisana przez tę samą osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest nieważna, ponieważ stanowi kopię, a nie oryginał oferty, a tym samym podlega odrzuceniu na mocy art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp. Nie milkną echa kolejnych orzeczeń wydawanych przez…

Więcej...

Aktualności

Przydatne informacje

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach BZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2023 poz. 1344)
tj.: 1 euro = 4,6371 zł