ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA WOBEC ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

31.03.2020
ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA  WOBEC ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Rozprzestrzeniające się zagrożenie epidemiologiczne związane z chorobą COVID-19 zmusiło do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucji publicznych, jak i przedsiębiorców. Powyższe nie pozostało bez wpływu również na rynek zamówień publicznych. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, dalej zwanej: „specustawą”) w obecnym brzmieniu zawiera szczątkowe rozwiązania odnoszące się kwestii zamówień publicznych. W najbliższych dniach ma natomiast wejść w życie nowelizacja ww. specustawy w postaci tzw. „Tarczy antykryzysowej” przewidująca również regulacje dotyczące zmiany terminów…

Więcej...

Obowiązek wezwania do przedstawienia wyjaśnienia treści złożonej przez wykonawcę oferty i zbadania zasadności poprawienia innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przed odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

05.11.2019
Obowiązek wezwania do przedstawienia wyjaśnienia treści złożonej przez wykonawcę oferty i zbadania zasadności poprawienia innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przed odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Obowiązek wezwania do przedstawienia wyjaśnienia treści złożonej przez wykonawcę oferty i zbadania zasadności poprawienia innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przed odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przeprowadzający postępowania o udzielenie zamówienia publicznego częstokroć spotykają się z wątpliwościami, czy oferty złożone w postępowaniu odpowiadają pod względem merytorycznym i formalnym postanowieniom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wątpliwości związane są nie tylko ze zgodnością zaoferowanego przedmiotu dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami postawionymi w opisie przedmiot zamówienia, ale mogą również dotyczyć sposobu obliczenia ceny, zgodności oferty z przepisami ustawy Pzp i ustawy o zwalczaniu…

Więcej...

Różnica między dysponowaniem pośrednim a bezpośrednim

08.10.2019
Różnica między dysponowaniem pośrednim a bezpośrednim

Różnica między dysponowaniem pośrednim a bezpośrednim W praktyce często zdarza się, że wykonawcy, składając na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego (w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), błędnie określając podstawę dysponowania daną osobą. Wskazują  np.: „umowa zlecenie - dysponowanie pośrednie”, nie przedkładając przy tym zobowiązania podmiotu trzeciego lub JEDZ albo „umowa zlecenie - dysponowanie bezpośrednie” równocześnie składając zobowiązanie…

Więcej...

RODO w zamówieniach publicznych po nowelizacji z 4 maja 2019 r.

01.10.2019
RODO w zamówieniach publicznych po nowelizacji z 4 maja 2019 r.

RODO w zamówieniach publicznych po nowelizacji z 4 maja 2019 r.  W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Regulacja ta zmieniła przepisy 162 ustaw, w tym również ustawy Pzp. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, biorąc pod uwagę postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, a co…

Więcej...

Dokumenty potwierdzające niekaralność mieszkańców Wielkiej Brytanii

18.09.2019
Dokumenty potwierdzające niekaralność mieszkańców Wielkiej Brytanii

Dokumenty potwierdzające niekaralność mieszkańców Wielkiej Brytanii W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bierze udział wiele podmiotów zagranicznych bądź wykonawców, których członkowie organów zarządzających, nadzorczych albo inne osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz ust. 5 i 6 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania za granicą. Pomimo coraz większego stopnia harmonizacji regulacji na terenie UE, w praktyce wciąż występują problemy z zebraniem właściwej dokumentacji potwierdzającej brak podstaw wykluczenia i jej należytą oceną. Systemy prawne w poszczególnych państwach różnią się – czasem ten czyn zabroniony, który w polskim kodeksie karnym stanowi przestępstwo, w innym kraju jest…

Więcej...

Forma dokumentów potwierdzających niekaralność podmiotów zagranicznych

11.09.2019
Forma dokumentów potwierdzających niekaralność podmiotów zagranicznych

Forma dokumentów potwierdzających niekaralność podmiotów zagranicznych W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bierze udział wiele podmiotów zagranicznych bądź wykonawców, których członkowie organów zarządzających, nadzorczych albo inne osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz ust. 5 i 6 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania za granicą. Tak jak wskazano w jednym z poprzednich wpisów, pomimo coraz większego stopnia harmonizacji regulacji na terenie UE, w praktyce wciąż występują problemy z zebraniem właściwej dokumentacji potwierdzającej brak podstaw wykluczenia i jej należytą oceną. Systemy prawne w poszczególnych państwach różnią się – czasem ten sam czyn zabroniony, który w polskim kodeksie…

Więcej...

Czy oferta, w której wykonawca w kilku pozycjach kosztorysu ofertowego wskazał wartość „0 zł” podlega odrzuceniu?

05.09.2019
Czy oferta, w której wykonawca w kilku pozycjach kosztorysu ofertowego wskazał wartość „0 zł” podlega odrzuceniu?

Czy oferta, w której wykonawca w kilku pozycjach kosztorysu ofertowego wskazał wartość „0 zł” podlega odrzuceniu? Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi następująco: „nie zawsze”. Przesądzające znaczenie w tym zakresie mają postanowienia SIWZ i to nawet w przypadku, gdy zamawiający zastrzegł, że kosztorys ofertowy nie ma charakteru pomocniczego. W sprawie, w której Kancelaria reprezentowała jednego z klientów, Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła argumentację przedstawioną przez zespół Kancelarii (sprawa o sygn. KIO 259/19). Klient w kosztorysie ofertowym zawierającym kilkaset pozycji, w kliku z nich wskazał informację „0 zł” wraz z opisem „cena została ujęta w innej pozycji”. Inny wykonawca, kwestionując czynność wyboru oferty…

Więcej...

Problemy techniczne ze składaniem ofert/wniosków jako konsekwencja chaosu w elektronizacji

30.05.2019
Problemy techniczne ze składaniem ofert/wniosków jako konsekwencja chaosu w elektronizacji

Coraz częściej w postępowaniach prowadzonych w sposób elektroniczny dochodzi do wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających wykonawcom skuteczne przesłanie ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu. Dość powszechnie formułowane są krytyczne uwagi zarówno w stosunku do udostępnionego przez UZP MiniPortalu, jak i komercyjnych platform zakupowych. Skutki niemożności złożenia oferty/wniosku są ważkie i mogą skutecznie pozbawić wykonawcy szansy na uzyskanie zamówienia. Kto ponosi winę za zaistnienie takiej sytuacji? Kwestia odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie narzędzi i urządzeń do elektronicznej komunikacji była przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z dnia 14 stycznia 2019 r. o sygn. KIO 2671/18, a także w wyroku z dnia…

Więcej...

Skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – problemy praktyczne

01.04.2019
Skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – problemy praktyczne

Poprzedni wpis na stronie Kancelarii został zamieszczony w czasie, gdy nie było znane uzasadnienie wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r. (KIO 2611/18), który jako pierwszy wydany w takiej sprawie,  wywołał gorące dyskusje. Rozstrzygnięto w nim bowiem, że oferta pisemna podpisana odręcznie przez osobę uprawnioną, a następnie zeskanowana do pliku pdf i podpisana przez tę samą osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest nieważna, ponieważ stanowi kopię, a nie oryginał oferty, a tym samym podlega odrzuceniu na mocy art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp. Nie milkną echa kolejnych orzeczeń wydawanych przez…

Więcej...

Czy oferta wykonawcy, zawierająca skan papierowej wersji podpisanego przez niego formularza ofertowego opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest złożona prawidłowo?

10.01.2019
Czy oferta wykonawcy, zawierająca skan papierowej wersji podpisanego przez niego formularza ofertowego opatrzona  kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest złożona prawidłowo?

Czy oferta wykonawcy, zawierająca skan papierowej wersji podpisanego przez niego formularza ofertowego opatrzona  kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest złożona prawidłowo? 18 października 2018 r. rozpoczął się kolejny etap elektronizacji zamówień publicznych - od tej chwili komunikacja  między zamawiającym a wykonawcami w postępowaniach o wartości powyżej kwot progowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej: „ustawa Pzp”) właściwych dla danego rodzaju zamówienia, w tym w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń (w tym JEDZ) odbywa…

Więcej...

Aktualności

26.07.2023
System certyfikacji wykonawców

Kilka dni temu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zamieszczona…

Więcej...

Przydatne informacje

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach UZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453)
tj.: 1 euro = 4.2693 zł