PODSUMOWANIE PRAC NAD NOWYM PZP

08.12.2020

PODSUMOWANIE PRAC NAD NOWYM PZP           (stan na 3 grudnia 2020 r.)

 

 1. Informacje prasowe dotyczące wejścia w życie Nowego PZP:

 

 • Dnia 3 grudnia 2020 r. Senat uchwalił bez poprawek ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nie przewiduje wydłużenia vacatio legis dla Nowego PZP. Tym samym Senat nie zgłosił poprawki dotyczącej przesunięcia terminu wejścia w życie Nowego PZP, tak jak miało to miejsce w sejmie (pkt 4 poniżej):

 

Źródło:

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/senat-przyjal-ustawe-bez-poprawek/senat-przyjal-ustawe-bez-poprawek

 

 • Dnia 30 listopada 2020 r. Wicepremier Jarosław Gowin wypowiedział się o wejściu w życie Nowego PZP:

 

„(…) Inny instrument, który ma pomóc w rozwoju gospodarki to, jak powiedział, nowe Prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2021. – To jest prawo zdecydowanie bardziej uproszczone w stosunku do poprzednich przepisów, ale też wprowadzające szereg rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, np. możliwość stosowania w zamówieniach publicznych zaliczki – zaznaczył”.

Źródło:

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-11-30/plan-dla-pracy-i-rozwoju-gowin-o-szczegolach-pomocy-dla-firm/

 

 • Dnia 27 listopada 2020 r. Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych zaapelowało do Wicepremiera Jarosława Gowina o nieprzekładanie terminu wejścia w życie Nowego PZP:

 

„Ustawa stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy i potrzeby w zakresie potrzeb zakupowych zamawiających. W efekcie wprowadza rozwiązania dla poprawy jakości procesów zamówień publicznych oraz zwiększa wykorzystanie zamówień publicznych jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju poprzez realizację, za ich pomocą, strategicznych celów państwa.

 

Jest to niezwykle potrzebne dla rynku i sprzyja pewności prawa oraz jednolitej interpretacji. Chodzi np. o regulacje związane z tzw. klauzami abuzywnymi umów w sprawie zamówień publicznych, przywróceniem pełnej kontroli (w drodze środków ochrony prawnej) przestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych w zamówieniach podprogowych czy wprowadzeniem sądu zamówień publicznych”.

 

Źródła:

 1. https://www.money.pl/gielda/stowarzyszenie-pzp-apeluje-o-nieprzekladanie-wejscia-w-zycie-prawa-zamow-publ-6580192804657281a.html,
 2. https://www.stowarzyszeniepzp.pl/aktualnosci/156-spzp-przekazalo-ministerstwu-rozwoju-pracy-i-technologii-stanowisko-dotyczace-przelozenia-daty-wejscia-w-zycie-nowej-ustawy-prawo-zamowien-publicznych,
 3. https://www.stowarzyszeniepzp.pl/images/Stanowisko_SPZP_27.11.2020.pdf

 

 • Dnia 27 listopada 2020 r. podczas drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw, pojawiły się propozycje przesunięcia terminu wejścia w życie Nowego PZP na 1 lipca 2021 r.:

 

Źródło:

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/6D18D37EAC0514A9C125862E000DEC3F/%24File/21_c_ksiazka.pdf (drugie czytanie ustawy rozpoczyna się od strony 318, pomysły związane z odroczeniem wejścia w życie Nowego PZP pojawiają się od strony 320 – wystąpienie Posła Pawła Jarosa).

 

 • Dnia 29 września 2020 r. Związek Powiatów Polskich zaapelował o odroczenie terminu wejścia w życie Nowego PZP z proponowanym przesunięciem tego terminu na dzień 1 lipca 2021 r.:

 

Źródła:

 1. https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1493270,prawo-zamowien-publicznych-2021-zmiany-w-przepisach-powiaty.html
 2. https://www.zpp.pl/storage/library/2020-10/a4e807a427d8f67d42ff353e4a357c4f.pdf

 

 

 1. Przebieg prac legislacyjnych nad projektami aktów normatywnych związanymi z wejściem w życie Nowego PZP:
Lp. Nazwa aktu prawnego Opis Stan prac Planowany termin wejścia w życie      Delegacja
                      Link 
1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Nowe PZP Dnia 11 września 2019 r. uchwalona przez Sejm RP, dnia 14 października 2019 r. podpisana przez Prezydenta RP 1 stycznia 2021 r. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3624
2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych Dnia 11 września 2019 r. uchwalona przez Sejm RP, dnia 14 października 2019 r. podpisana przez Prezydenta RP 1 stycznia 2021 r. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3625
3. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r.

o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja Nowego PZP Dnia 27 listopada 2020 r. uchwalona przez Sejm RP, dnia 3 grudnia 2020 r. uchwalona przez Senat RP 1 stycznia 2021 r. https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1047.html
4. Rozporządzenie w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa Dnia 6 listopada 2020 r. Minister Obrony Narodowej przekazał projekt rozporządzenia. Obecnie – uzgodnienia projektu. 1 stycznia 2021 r. art. 15 Nowego PZP https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340051
5. Rozporządzenie w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień Nowe rozporządzenie – nie przewidziane dotychczas Dnia 24 lipca 2020 r. Minister Rozwoju przekazał projekt rozporządzenia. Obecnie – opiniowanie projektu. 1 stycznia 2021 r. art. 23 ust. 6 Nowego PZP https://legislacja.gov.pl/projekt/12336302/katalog/12702225#12702225

 

Uwaga! Jest również drugi projekt tego samego rozporządzenia:

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339553/katalog/12730728#12730728

6. Rozporządzenie w sprawie metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego  oraz obliczania planowanych kosztów prac projektowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Brak projektu rozporządzenia art. 34 ust. 2 Nowego PZP
7. Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Rozporządzenie ws. elektronizacji Dnia 10 września 2020 r. Prezes UZP przekazał projekt rozporządzenia. Obecnie – prace w Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. 1 stycznia 2021 r. art. 70 Nowego PZP https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338053/katalog/12717464#12717464
8. Rozporządzenie w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dnia 3 listopada 2020 r. Prezes UZP przekazał projekt rozporządzenia. Obecnie – opiniowanie projektu. 1 stycznia 2021 r. art. 80 Nowego PZP https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339906
9. Rozporządzenie w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych Nowe rozporządzenie – nie przewidziane dotychczas Dnia 13 października 2020 r. Prezes UZP przekazał projekt rozporządzenia. Obecnie – opiniowanie projektu. 1 stycznia 2021 r. art. 81 ust. 2 Nowego PZP https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339151
10. Rozporządzenie w sprawie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach Brak projektu rozporządzenia art. 82 ust. 4 Nowego PZP
11. Rozporządzenie w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Brak projektu rozporządzenia art. 103 ust. 4 Nowego PZP
12. Rozporządzenie w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Dotychczasowe rozporządzenie ws. dokumentów Dnia 10 września 2020 r. Prezes UZP przekazał projekt rozporządzenia. Obecnie – opiniowanie projektu. 1 stycznia 2021 r. art. 128 ust. 6 Nowego PZP https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338054
13. Rozporządzenie w sprawie pozacenowych kryteriów oceny ofert Brak projektu rozporządzenia art. 244 Nowego PZP
14. Rozporządzenie w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków Brak projektu rozporządzenia art. 245 ust. 7 Nowego PZP
15. Rozporządzenie w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych Dnia 23 lipca 2020 r. Prezes UZP przekazał projekt rozporządzenia. Obecnie – opiniowanie projektu. 1 stycznia 2021 r. art. 272 ust. 2 Nowego PZP https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336251/katalog/12701858#12701858
16. Rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony Nowe rozporządzenie – nie przewidziane dotychczas Dnia 13 października 2020 r. Prezes UZP przekazał projekt rozporządzenia. Obecnie – opiniowanie projektu. 1 stycznia 2021 r. art. 394 ust. 4 Nowego PZP https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339153
17. Rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego arbitrów Krajowej Izby Odwoławczej Dnia 23 października 2020 r. Minister Rozwoju przekazał projekt rozporządzenia. Obecnie – opiniowanie projektu. 1 stycznia 2021 r. art. 477 ust. 10 Nowego PZP https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339551
18. Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej Dnia 13 listopada 2020 r. Minister Rozwoju przekazał projekt rozporządzenia. Obecnie – opiniowanie projektu. 1 stycznia 2021 r. art. 484 ust. 5 Nowego PZP https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340257
19. Rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych Dnia 13 listopada 2020 r. Minister Rozwoju przekazał projekt rozporządzenia. Obecnie – opiniowanie projektu. 1 stycznia 2021 r. art. 504 ust. 2 Nowego PZP https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340258
20. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań Dnia 12 listopada 2020 r. Minister Rozwoju przekazał projekt rozporządzenia. Obecnie – opiniowanie projektu. 1 stycznia 2021 r. art. 544 ust. 4 Nowego PZP https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340200
21. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości  i sposobu pobierania wpisu od odwołania Dnia 23 października 2020 r. Minister Rozwoju przekazał projekt rozporządzenia. Obecnie – opiniowanie projektu. 1 stycznia 2021 r. art. 576 Nowego PZP https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339554

 

Aktualności

Przydatne informacje

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach BZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2023 poz. 1344)
tj.: 1 euro = 4,6371 zł