Termin związania ofertą – jak obliczyć ?

18.04.2017

Maksymalny termin związania ofertą został określony przez ustawodawcę w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż:

1)  30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2)  90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro;

3)  60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2.

 

Termin związania ofertą może ulec przedłużeniu. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

Należy mieć świadomość, że termin związania ofertą ma istotne znaczenie w całej procedurze udzielenia zamówienia. Zgodnie z poglądami doktryny oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający może dokonać tylko spośród ofert, których termin związania ofertą pozostaje aktualny na dzień dokonywania wyboru. Również na etapie zawierania umowy należy mieć na uwadze termin związania ofertą. Co prawda zamawiający może zawrzeć umowę o zamówienie publiczne z wykonawcą, który nie jest już związany swoją ofertą, w przypadku w którym wykonawca wyrazi na to zgodę. Jednakże w takiej sytuacji, jeżeli wykonawca odmówiłby zawarcia umowy, wówczas zamawiający nie może skorzystać z instytucji zatrzymania wadium (o ile oferta była zabezpieczona wadium), a tym samym traci istotny argument mobilizujący wykonawcę do zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

Zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. W przypadku wniesienia kilku odwołań w jednym postępowaniu zamawiający niejednokrotnie ma problemy z ustaleniem prawidłowego terminu związania ofertą. Błędne ustalenie terminu związania ofertą może w konsekwencji prowadzić nawet do unieważnienia danego postępowania. Dlatego przy ustalaniu terminu związania ofertą zarówno zamawiający, jak i wykonawcy mogą korzystać ze znajdujących się w internecie bezpłatnych narzędzi umożliwiających łatwe i szybkie ustalenie właściwego terminu związania ofertą oraz przypominających o zbliżającym się upływie terminu związania ofertą celem jego ewentualnego przedłużenia (np.: http://kancelariazp.pl/kalkulator-terminu-zwiazania-oferta/).

Aktualności

20.04.2023
Wybrane obowiązki zamawiających - PZP

Wybrane obowiązki zamawiających, które mogą mieć wpływ na sytuację wykonawców…

Więcej...

Przydatne informacje

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach UZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453)
tj.: 1 euro = 4.2693 zł