Wybór najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie

18.04.2017

Przepisy ustawy Pzp przed nowelizacją, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., kumulowały czynności informacyjne zamawiającego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamiał wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Wskazany przepis przed nowelizacją nakazywał więc zamawiającemu informować o powyższych czynnościach dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Artykuł 92 ust. 1 Pzp po nowelizacji uległ znacznej zmianie. Po pierwsze został zmieniony katalog czynności o jakich zamawiający jest zobowiązany informować zamawiającego na zasadach określonych w tym przepisie. Obecnie zamawiający jest zobowiązany do informowania wykonawców o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4)  wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

6)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

7)  unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Po drugie ustawodawca dopuścił możliwość informowania wykonawców przez zamawiającego osobno o każdej z dokonanych czynności, bez konieczności czekania do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty, zmieniając redakcje przepisu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 92 ust. 1 Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o danej czynności. Tym samym zamawiający może poinformować wykonawców np. o odrzuceniu oferty danego wykonawcy przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej. Takie rozwiązanie wpływa na ekonomikę postępowania, bowiem zamawiający może rozpocząć procedurę związaną ze środkami ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w czasie jaki jest niezbędny do uzyskania przez zamawiającego od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, dokumentów potwierdzających informacje złożone przez niego w oświadczeniu z art. 25a ustawy Pzp.

Aktualności

22.09.2022
Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji

Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji W…

Więcej...

Przydatne informacje

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach UZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453)
tj.: 1 euro = 4.2693 zł