Składanie oświadczeń i dokumentów - po nowelizacji pzp

25.10.2016

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Pzp (art. 26 ust. 6 ustawy Pzp) wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

 

Jednocześnie § 10 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. stanowi, że w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Opisany mechanizm dotyczy również sytuacji, w której przedmiotowe dokumenty znajdują się w posiadaniu zamawiającego. Wówczas w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia wykonawcy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne (§ 10 ust. 2).

 

Z literalnego brzmienia przepisów (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) wynika, że zamawiający winien wezwać wykonawcę do złożenia wymaganych przez zamawiającego dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia wykonawcy lub do udzielenia wyjaśnień, a wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych powyżej, winien wskazane dokumenty złożyć lub wskazać zamawiającemu źródło, w którym ten może jej uzyskać lub wskazać, że żądane dokumenty są w posiadaniu zamawiającego, potwierdzając jednocześnie ich aktualność.

 

Sprawą otwartą pozostaje, jakie czynności powinien przedsięwziąć zamawiający, w sytuacji, w której wykonawca nie przedkłada żądanych dokumentów i jednocześnie nie wskazuje źródła, w którym są one dostępne, a zamawiający posiada powszechnie dostępną wiedzę, co do istnienia owego źródła (np. elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego). Wydaje się jednak, że z uwagi na cel omawianej regulacji zamawiający powinien, mimo bierności ze strony wykonawcy, skorzystać z posiadanej wiedzy i uzyskać dany dokument we własnym zakresie. Ponadto analizując literalnie treść art. 26 ust. 6 ustawy Pzp należy zaznaczyć, że w zakresie wymaganych dokumentów zawiera on treść „może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych” co jak wiadomo zamawiający może zrobić samodzielnie, a w/w przepis nie zawiera przecież zakazu takiego działania. Niemniej jednak w sytuacji, w której żądany dokument znajduje się w posiadaniu zamawiającego, a zamawiający nie ma pewności, co do aktualności takiego dokumentu, winien dążyć do potwierdzenia przez wykonawcę tej okoliczności.

Aktualności

20.04.2023
Wybrane obowiązki zamawiających - PZP

Wybrane obowiązki zamawiających, które mogą mieć wpływ na sytuację wykonawców…

Więcej...

Przydatne informacje

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach UZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453)
tj.: 1 euro = 4.2693 zł