Dla zamawiających

Zakres usług:

– kompleksowe przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

– przygotowanie procedur zakupowych zgodnych z Prawem zamówień publicznych dostosowanych do potrzeb Klienta w tym przygotowanie regulaminów i niezbędnych wzorów pism, formularzy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia itp.;

– audyt procedur udzielania zamówień publicznych i wzorów dokumentów obowiązujących u Klienta oraz określenie obszarów ryzyka prawnego w zakresie dotyczącym audytowanych procesów;

– pomoc w przygotowaniu planów zamówień publicznych i listy zamówień powtarzających się okresowo;

– przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, w tym pomoc w wyborze odpowiedniego trybu postępowania, w określeniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, w przygotowaniu istotnych postanowień umowy;

– weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami ustawy, weryfikacja treści ogłoszenia, itp.;

– pomoc w przygotowaniu pism kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

– pomoc w weryfikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i/lub złożonych ofert, wsparcie w trakcie prowadzenia negocjacji;

– wsparcie prawne w trakcie negocjacji z Wykonawcami;

Dla wykonawców

Zakres usług:

– doradztwo przy przygotowywaniu wniosku lub oferty składanej w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w tym w szczególności przy najistotniejszych czynnościach mających wpływ na złożenie ważnej oferty i zwiększenie szans na uzyskanie zamówienia;

– weryfikacja postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem zgodności z ustawą Prawa zamówień publicznych, celem określenia ryzyk z niej wynikających i możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami;

– prowadzenie negocjacji w imieniu Wykonawcy lub wsparcie prowadzonych negocjacji;

– weryfikacja formalno prawna przygotowanych przez Wykonawcę ofert, uzupełnień lub wyjaśnień oferty, w celu wyeliminowania ryzyka odrzucenia oferty;

– wsparcie przy innych czynnościach Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego niezależnie od trybu stosowanego przez Zamawiającego;

– weryfikacja formalno prawna przygotowanych przez Wykonawcę ofert, uzupełnień lub wyjaśnień oferty, w celu wyeliminowania ryzyka odrzucenia oferty;