Dla zamawiających

Zakres usług:

- kompleksowe przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

- przygotowanie procedur zakupowych zgodnych z Prawem zamówień publicznych dostosowanych do potrzeb Klienta w tym przygotowanie regulaminów i niezbędnych wzorów pism, formularzy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia itp.;

- audyt procedur udzielania zamówień publicznych i wzorów dokumentów obowiązujących u Klienta oraz określenie obszarów ryzyka prawnego w zakresie dotyczącym audytowanych procesów;

- pomoc w przygotowaniu planów zamówień publicznych i listy zamówień powtarzających się okresowo;

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, w tym pomoc w wyborze odpowiedniego trybu postępowania, w określeniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, w przygotowaniu istotnych postanowień umowy;

- weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami ustawy, weryfikacja treści ogłoszenia, itp.;

- pomoc w przygotowaniu pism kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

- przygotowywanie odpowiedzi na odwołania, a także zastępstwo w postępowaniach odwoławczych i sądowych;

- pomoc w weryfikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i/lub złożonych ofert, wsparcie w trakcie prowadzenia negocjacji;

- wsparcie prawne w trakcie negocjacji z Wykonawcami;

- bieżące doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań, w tym również przygotowywanie opinii w tym zakresie.

Dla wykonawców

Zakres usług:

- doradztwo przy przygotowywaniu wniosku lub oferty składanej w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w tym w szczególności przy najistotniejszych czynnościach mających wpływ na złożenie ważnej oferty i zwiększenie szans na uzyskanie zamówienia;

- weryfikacja postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem zgodności z ustawą Prawa zamówień publicznych, celem określenia ryzyk z niej wynikających i możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami;

- prowadzenie negocjacji w imieniu Wykonawcy lub wsparcie prowadzonych negocjacji;

- weryfikacja formalno prawna przygotowanych przez Wykonawcę ofert, uzupełnień lub wyjaśnień oferty, w celu wyeliminowania ryzyka odrzucenia oferty;

- wsparcie przy innych czynnościach Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego niezależnie od trybu stosowanego przez Zamawiającego;

- weryfikacja formalno prawna przygotowanych przez Wykonawcę ofert, uzupełnień lub wyjaśnień oferty, w celu wyeliminowania ryzyka odrzucenia oferty;

- analiza sytuacji prawnej Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienie w kontekście możliwości złożenia środków odwoławczych;

- przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej;

- reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izba Odwoławczą;

- przygotowanie skarg do Sądu Okręgowego na orzeczenie KIO i reprezentacja Wykonawcy przed Sądem.