Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. została założona przez grupę prawników zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi.

Do założenia Kancelarii skłonił nas dynamiczny rozwój prawa zamówień publicznych i ogromne zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc prawną w zakresie obsługi procesu udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych.

Na podstawie doświadczenia wynikającego z obserwacji rynku zamówień publicznych oraz analizy orzeczeń Zespołów Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych możemy stwierdzić, iż często wysiłek zamawiającego bądź wykonawcy nie kończy się założonym efektem tj. odpowiednio udzieleniem bądź uzyskaniem zamówienia. Dlatego też wiedzą i doświadczeniem jakie posiadamy chcemy podzielić się z klientami naszej Kancelarii.

Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. prowadzi stałą analizę orzeczeń Zespołów Arbitrów, Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych oraz Sądów Okręgowych rozpatrujących skargi z zakresu Prawa zamówień publicznych, a także orzecznictwa Regionalnych Komisji Orzekających, Głównej Komisji Orzekającej oraz Sądu Najwyższego. Dzięki temu nasi Klienci mogą uzyskać najbardziej aktualną wiedzę na temat obecnych poglądów interpretacyjnych w zakresie Prawa zamówień publicznych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


© Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakt
Kancelaria Zamówień
Publicznych Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

tel.: +48(22) 825 40 10
fax: +48(22) 378 20 65
e-mail: kancelariazp@kancelariazp.pl

Nowelizacja Pzp
Zmiana obowiązującej umowy w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy Pzp

Nowelizacja Pzp
Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy
Uchybienia w dotychczasowej działalności wykonawcy, powodujące wątpliwości co do rzetelności czy kwalifikacji mogą być podstawą do dokonania jego negatywnej weryfikacji, a w konsekwencji wyłączenia wykonawcy z postępowania.

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?
Poszerzenie zakresu zamówienia podstawowego w siwz o usługi związane z realizacją zamówień dodatkowych jest niezgodne z prawem. W zamówieniu podstawowym mogą się jednak znaleźć zamówienia uzupełniające.

Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru
Czy zamawiający jest uprawniony do badania ważności umowy konsorcjum przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej?

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej
Czy brak w siwz żądania składania przez wykonawców informacji o przynależności do grupy kapitałowej zwalnia wykonawców ze złożenia takiego oświadczenia?

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert
Czy można skutecznie zwiększyć poziom świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbioru?

Pytania nie zablokują inwestycji
Firmy nie będą blokować inwestycji publicznych setkami absurdalnych pytań. Projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych ma zracjonalizować zasady zadawania pytań

Bezsensowne pytania firm paraliżują inwestycje
Konsorcja nękają urzędników setkami nieprecyzyjnych pytań do specyfikacji przetargowych, Urzędnicy doprecyzowują dokumentację, przekładając nawet kilkanaście razy terminy otwarcia ofert,

Współpracujemy:
 
  

     mapa stron

do góry